IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2004

Ickevåldsfondens pris 2004 går till:

  • Elektra för projektet Sharafs hjältar - ett arbete för att förebygga hedersrelaterat våld. Prissumma: 50 000 kr.

  • Röda Korsets ungdomsförbund för metoden "Våga mötas" - en metod för att minska fördomar och motverka främlingsfientlighet. Prissumma 50 000 kr.

  • Malungs församling för Riddarskolan - ett arbete med etik, värderingar och attityder på mellanstadiet. Prissumma 25 000 kr.

  • Salems församling för Decemberlägret - ett läger för att förebygga våld i Salem. Prissumma: 25 000 kr.

  • Hederspris till Agneta Ehrensvärd för sitt engagemang i uppsättningen av pjäsen "Var man" på Dramaten/Lejonkulan. Prissumma 10 000 kr.
Ladda ned pressbilder »


Motiveringar och presentation av pristagarna

Elektra och projektet Sharafs hjältar

Motivering
Elektra får Ickevåldsfondens pris 2004 som stöd och uppmuntran för att fortsätta att bredda sitt arbete med att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld. Vi vill uppmärksamma projektet Sharafs hjältar speciellt för att det genom förebyggande insatser förhindrar att tjejer hamnar i en utsatt situation.

Om Elektra
10.000-tals tjejer i Sverige har inte tillgång till de rättigheter som av de flesta svenskar betraktas som en självklarhet. De får inte delta i gymnastiklektioner, fritidsaktiviteter eller välja sin utbildning. Ibland utsätts de dessutom för mycket större övergrepp, som bortgifte, misshandel och könsstympning.

Elektras motto är att: Ingen ska kunna hänvisa till en viss kulturtillhörighet för att förtrycka kvinnor!

Elektra är en verksamhet som drivs under Fryshusets paraply och som arbetar på olika nivåer. Elektra ger stöd till utsatta tjejer, samtidigt som de utbildar stödpersoner, myndigheter samt skapar opinion för att motverka hedersförtrycket. Elektras verksamhet syftar till en utökad jämställdhet, djupare förståelse för vårt demokratiska system och till ovillkorlig respekt för de mänskliga rättigheterna.

Elektra utbildar frivilliga stödpersoner som ger stöd åt tjejer som befinner sig i hederskonflikter. De tar emot samtal av enskilda tjejer och hänvisar till lämpliga stödåtgärder. Tjejgrupper träffas regelbundet för olika aktiviteter och diskussioner. Under aktiviteterna får tjejerna möjligheten att dela erfarenheter och umgås med andra i samma situation. Vi erbjuder professionellt stöd av erfarna ledare.

Som en utveckling av Elektras verksamhet har man beslutat att starta Sharafs hjältar för att inte bara hjälpa tjejer utan även de killar som lider av hedersförtryck genom att det ställs krav på dem att förtrycka sina systrar.

Om Elektras projekt Sharafs hjältar
Sharaf Hjältar - Hedershjältar uppmärksammar de killar som tar avstånd från hedersförtrycket. Tillsammans med ungdomar bildar de nätverk för diskussion och förändringsarbete. Elektra är med och stödjer individer som står inför beslutet att bryta med det patriarkala mönstret.

Kopplat till detta lanserar man också en ny föreställning "Elektras bröder" som är ett samarbete mellan Fryshuset, Uppsala Stadsteater och Riksteatern. Genom att låta pojkar och män stå i fokus kan diskussionen breddas vad det gäller ansvar kring könsroller och människors lika värde. I den nya föreställningen vill vi belysa männens situation, invanda beteendemönster och visa på olika handlingsalternativ. Föreställningen riktar sig i första hand till högstadie- och gymnasieklasser och i andra hand till föräldrar och de som kommer i kontakt med dessa.


Röda Korsets ungdomsförbund och metoden "Våga mötas"

Motivering
Röda Korsets ungdomsförbund får Ickevåldsfondens pris 2004 som stöd och uppmuntran för att fortsätta att sprida metoden Våga Mötas!? Genom dessa organiserade möten ges förståelse för andra vilket i sin tur förebygger våld och främlingsfientlighet.

Om metoden "Våga Mötas!?"
Våga Mötas!? är en metod, som Röda Korsets ungdomsförbund utvecklat
tillsammans med olika skolor i Stockholms kommun. Metoden bygger på att
elever från olika skolor eller från olika sociala och kulturella miljöer
lär känna varandra. På neutrala platser skapas förutsättningar för ungdomar
att se varandra och acceptera varandras likheter och olikheter och lär sig
nyansera sina egna tankar och föreställningar om andra. Ungdomarna
samarbetar kring en konkret uppgift och lär därigenom känna varandra och
varandras kvaliteter. Grunden i samarbetet byggs under en så kallad
överlevnadshelg där gruppen blir tvungen att lära sig samarbeta med
varandra. Arbetet går sedan vidare i form av tjej- och killgrupper, läger,
resor mm.

Våga Mötas!? motverkar våld, mobbning, utanförskap och rasism bland
ungdomar. Elever, skolpersonal och föräldrar tar tillsammans fram
riktlinjer för verksamheten och för hur de ska lösa problem. I slutet av
projektet tar man upp problemställningen som ska lösas mellan skolorna
eller mellan grupperna. Metoden har bl.a använts i Boden, Göteborg, Kalmar,
Malmö, Linköping, Stockholm, Uppsala, Västerås, Växjö och på Gotland.


Salems församling för Decemberlägret

Motivering
Salems församling får Ickevåldsfondens pris 2004 som stöd och uppmuntran för att fortsätta sitt arbete med att förebygga och förhindra våldet i Salem. Vi vill uppmärksamma Decemberlägret för att det visar på hur församlingar i samarbete med offentliga myndigheter kan ta till vara på möjligheter och skapa positiva aktiviteter utifrån våldsamma händelser.

Om Decemberlägret
Den 9 december 2000 mördades Daniel Wretström 17 år gammal i ett brutalt gängöverfall i Salem, söder om Stockholm. Mördaren, en ung man på 19 år, dömdes till sluten psykiatrisk vård. En vecka efter mordet anordnades den största nazistmanifestationen i Sverige i modern tid till Daniels minne. Detta eftersom Daniel var "skinhead", enligt nazistiska organisationer ansågs vara nationalist och ett offer för den främlingspolitik som de är motståndare till. Denna manifestation är årligt återkommande och växer för varje år.

Svenska kyrkans församling i Salem anordnar sedan 2002 en egen ickevåldsmanifestation genom att på "Decemberlägret" samla alla ungdomar i församlingens grupper och kontaktyta, samt ungdomar som kommunens socialtjänst och skolpersonal anser det vara lämpligt för att delta. Eftersom man under nazistdemonstrationerna lånar ut kyrkan till polisen för att de ska kunna samordna sina insatser för att stävja våldet åker ungdomarna bort från Salem denna dag för att diskutera vad som orsakar och förebygger våld. Lägret syftar till att skapa en positiv gemenskap kring ett våldsförebyggande tema.Malungs församling och Riddarskolan

Motivering
Malungs församling får Ickevåldsfondens pris 2004 för projektet Riddarskolan som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förebygga våld genom att hjälpa barn att i tidig ålder öva sig att reflektera över och prata om etik, värderingar och människosyn. Att lära sig kommunicera är det bästa sättet att förhindra konflikt. Vi vill med priset uppmärksamma projektet och hjälpa Riddarskolan att sprida sitt koncept till andra församlingar runt om i landet.

Om Riddarskolan
Genomförs i Malung av Malungs församling och arbetslaget för mellanstadiet på respektive skola i samarbete med idrottsföreningar och scoutkår.

Syftet är att tillsammans med eleverna arbeta praktiskt med samt att reflektera över begrepp inom områdena etik, människosyn och självkänsla. Att ge erfarenheter och språkliga redskap för reflektion över de begreppen samt att positivt stärka elevernas förmåga till självkännedom och empati.

Själva Riddarskolan går till så här:
§ Introduktion för elever respektive föräldrar ca en vecka före riddarskolans start.
§ Fem tillfällen om ca 3 tim med fjorton dagars mellanrum. Praktiska övningar varvas med samtal och reflektion.
§ I mellanperioderna arbetar klasserna i valfri omfattning med anknytande aktiviteter som läraren och klassen själva utformar.
§ Avslutning sker ca två veckor efter sista riddarskoletillfället i form av en riddardubbning förlagd kvällstid på lämplig plats och dit även föräldrar inbjuds.


Hederspris till Agneta Ehrensvärd för sitt engagemang i uppsättningen av pjäsen "Var man" på Dramaten/Lejonkulan

Motivering
Agneta Ehrensvärd får Ickevåldsfondens hederspris 2004 för att vi vill uppmärksamma hur man på olika sätt kan arbeta för de viktiga våldsförebyggande frågorna även inom verksamheter som man kanske inte till vardags tror arbetar för detta. Projektet visar att det i alla läger finns människor som vill hjälpa till att förändra och vi önskar att Agnetas engagemang kan inspirera andra.

Om Var man på Dramaten/Lejonkulan
När Agneta Ehrensvärd tillträde som konstnärlig ledare på Unga Dramaten 1jan. 2004 ville hon vända sig till en publik som inte var barn men ej heller vuxna tonåringar. Den groende nazismen som beskrivs i Greta Sundbergs pjäs Var Man tyckte hon var ett bra och brännande ämne. Agneta bor dessutom själv i ett område där främlingsfientliga grupper agerade på ett ganska öppet å obehagligt sätt. Hon tog kontakt med Exit som är en frivilligorganisation som hjälper unga människor som hoppar av som nazister att ta sig tillbaka till samhället vilket kan vara mycket svårt med hot, behov av skyddad identitet osv.

De anordnade seminarium för enbart lärare där de bjöd in Exit till en föreläsning om sitt arbete samtidigt som Agneta kämpade för att få extra medel och pengar för att Exit skulle kunna var med vid varje föreställning. Den pedagogiska modellen byggde på att skådespelarna bjöd in publiken att ställa frågor till avhoppade nazister och skådespelarna delade med sig av sina tankar och känslor och det öppnades upp för bra samtal om svåra frågor. Parallellt hade de en utställning med avhoppade nazisters egna historier om vad som fick dem att bli, och hoppa av som nazister.

Uppsättningen och utställningen fick en otrolig respons, mycket från lärarna som var oerhört entusiastiska över att få hjälp att ta upp detta svåra ämne med sina elever. Både personalen på Dramaten, Exit, lärarna och framförallt eleverna lärde sig mycket under resans gång. Dramaten fick många brev som tack för att de hade bidragit till bra samtal i skolan och klassrummen.