IckevåldsfondenOm ickevåld

Fred är mer än frånvaro av krig
Kärlek är mer än frånvaro av hat
Ickevåld är mer än frånvaro av våld

Ickevåld grundar sig på en respekt för livet, för människans värde och värdighet. Det är den kraft som kommer av att i arbetet för förändring söka sanningen och handla med medvetenhet, medkänsla och mod . Steg för steg.

Ickevåld har många namn

 • ahimsa - att inte döda eller utöva våld mot levande varelser
 • satyagraha - "sanningens väg"
 • soul-force - i medborgarrättsrörelsen i USA
 • "organiserad kärlek" - Joan Baez
 • "en kraft överlägsen alla andra" - Ärkebiskop Desmond Tutu

Under 1900-talet har ickevåldets principer prövats och konkretiserats i otaliga olika sammanhang.

Några av ickevåldets principer

 • respekt för motståndaren och en syn på alla som är inblandade som medmänniskor
 • en omsorg om var och en som är inblandad i konflikten
 • vägran att förödmjuka eller skada någon människa, någon levande varelse eller jorden
 • om lidande är oundvikligt, en vilja att själv ta på sig det i stället för att tillfoga det till andra; att inte vedergälla våld med våld
 • en tro på att var och en är i stånd att förändras
 • en vädjan till motståndarens "mänsklighet"
 • en insikt att ingen har monopol på sanningen och en inriktning på att föra samman den egna sanningen och motståndarens
 • en tro på att medlen är närvarande i målet och därför måste medlen stämma överens med målet
 • öppenhet hellre än sekretess

(Från "Overcoming Violence" ett material från the Churches´ Peace Forum of the Council of Curches for Britain and Ireland)

Metoder
Professor Gene Sharp, Albert Einstein Institute, gjorde på 70-talet en förteckning med 198 olika ickevåldsmetoder (nu finns det fler) och delade in dem i tre huvudgrupper :

 • påverkan och protest (artiklar, uppvaktningar, protestmöten, demonstrationer)
 • icke-samarbete (strejker, bojkotter, vägran att lyda order)
 • ckevåldslig aktion ("sittstrejker", fasta) som också innefattar civil olydnad - den olagliga formen av ickevåld, som kräver ett intensivt förarbete och disciplin.

Att erbjuda konstruktiva alternativ

Ickevåldets verkliga styrka ligger i att återuppbygga, omdana och nyskapa - att erbjuda konstruktiva alternativ (läs mer om Gandhis "constructive program" (http://www.forusa.org/programs/decade/const-program.html).

En framgångsrik ickevåldskamp innehåller ofta

 • en noggrann analys
 • en vision, långsiktiga tydliga mål
 • väl planerade strategier
 • brett samarbete
 • användning av många olika ickevåldsmetoder
 • utbildning av alla som tar ansvar och arbetsuppgifter
 • tidsplan och en process med många små steg
 • tro
 • trofasthet

Utbildning är ett nyckelord

"Utbildning är det kraftfullaste vapnet
ni kan använda för att förändra världen"
Nelson Mandela

I motståndet mot orättvisa, våld och förtryck behövs människor som inte bara utbildats inom olika sakområden. Det behövs människor som också medvetet utvecklar andra förmågor och drivkrafter:
Medkänsla, empati med dem som drabbas av våldets effekter.
Civilkurage att ta ställning trots grupptryck och förtryck.
Medvetenhet om visionens, analysens och strategins betydelse för att kunna tro på att en förändring är möjlig.
Fantasi som öppnar vägar till nya idéer och lösningar.
Glädje och humor att dela med sig till andra.
Mod att våga gå in i konflikter, trots risker och rädsla.
Hopp trots motgångar och besvikelser.

Ickevåld - ett sätt att leva

Professor Adam Curle, som grundade Bradfords universitets avdelning för fredsstudier, och som i tjugofem år verkat som medlare mellan etniska grupper, regeringar och gerillarörelser skriver i sin bok, Kraften som förvandlar - Synpunkter på ickevåld:

"Ickevåld är en syn på verkligheten som uppfattar den oändliga samhörigheten och sambandet mellan alla ting och det är måttet på både vår betydelse och vår betydelselöshet.

Vi tillämpar alla i viss utsträckning ickevåld i vårt liv, därför att det stämmer med vår djupaste natur. Vi kallar det kanske inte vid det namnet, men närhelst vi handlar för andras bästa i stället för vårt eget, så uttrycker vi dess innersta mening. I synnerhet gör vi det när tradition och träning kräver vrede och aggression. Detta pekar på den disciplin ickevåldet fordrar, om det skall utvecklas till den kraft som verkligen förvandlar."

Vad är en freds- och ickevåldskultur?

FN:s generalförsamling fattade 1999 beslutet att deklarera Ett årtionde för en freds- och ickevåldskultur för världens barn 2001 - 2002.

I deklarationen och handlingsprogrammet definierar man begreppet "freds- och ickevåldskultur": En fredskultur består av värderingar, attityder, traditioner, beteendemönster och levnadssätt som bl. a bygger på

 • respekt för livet, avskaffande av våld, stöd till och användning av ickevåld genom utbildning, dialog och samarbete
 • full respekt för principerna om frihet, rättvisa, demokrati, tolerans, solidaritet, samarbete, pluralism, kulturell mångfald, dialog och förståelse på alla samhällsnivåer och mellan nationer.

(FN:s generalförsamling, A/RES/53/243)

FN.s generalförsamling anser också att en sådan fredskultur utgör en grund för utvecklingen av en infrastruktur med institutioner och processer som stödjer fred och global utveckling (resolution 57/337).


Litteratur
Casparsson, A; Ingelstam, M; Tötterman Andorff, Petra (2006): Fredsagent 1325.
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd: Verbum.
Fred i våra händer (2008): Ickevåld & Konflikthantering - Ett förkortat utbildningsmaterial med lättare övningar. Fred i Våra Händer: Stockholm.
Sanne, Johan (2004): Fredsbyggare sökes. SKR.
Sharp, Gene (1973): The politics of nonviolent action.

Ickevåld på svenska hemsidor
Fred i Våra Händer: www.fredivarahander.nu
Kristna Fredsrörelsen (KrF): www.krf.se/ickevald-en-snabbguide