IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2006

Terrafem

Ickevåldsfondens stora pris på 100 000 kronor går till organisationen Terrafem och dess grundare Bernadita Nunez för det viktiga arbetet med att stödja unga kvinnor av utländsk härkomst som utsätts för eller riskerar att utsättas för våld.

Terrafem hjälper dem och erbjuder dem kunskap om deras rättigheter på deras eget språk. Terrafems tjej- och kvinnojour når kvinnor på över 40 olika språk. Med detta pris hoppas Ickevåldsfonden att Terrafems goda exempel sprids över landet, bland annat med hjälp av den handbok som organisationen tagit fram.

Hur skulle du/ni vilja beskriva verksamheten?
Vår främsta målsättning är att motverka mäns våld mot flickor/kvinnor i alla dess former. Vi bedriver därför en rikstäckande jourtelefon som tar emot tusentals samtal varje år från flickor och kvinnor med utländsk härkomst. Vi erbjuder unga kvinnor en fristad i våra två tjejhus och driver en kvinnojour där mammor och deras barn kan få skydd. På juristjouren erbjuder vi kostnadsfri juridisk rådgivning . Terrafem bedriver även förebyggande arbete genom utbildning, opinion för enskilda kvinnor samt på skolor och organisationer.

Vad är du mest stolt över vad ni har åstadkommit?
Vi är stolta över mycket, att vi kan ge stöd åt så många, att vi har jurister kopplade till verksamheten, att vi ger stöd på över 40 språk och att vi varje termin erbjuder en kvalificerad utbildning för blivande jourkvinnor. Men om man ska plocka fram något som gör oss extra stolta så är det att vi nu driver två tjejhus som ger stöd åt unga kvinnor.

Vilka hinder upplever du som svårast att överbrygga i er verksamhet?
Vi får en hel del förståelse för vårt praktiska arbete med att ge stöd åt kvinnor och unga kvinnor som utsätts för våld. Många tycker att vi gör ett viktigt arbete. Tyvärr innebär inte alltid den förståelsen att vi ges rimliga ekonomiska förutsättningar. Så det svåraste är utan tvekan att överbrygga bristande ekonomi. Det finns så mycket att göra och så lite pengar. Jag tror att det är en upplevelse vi delar med många enskilda organisationer.

Kontaktuppgifter till en person som deltagit/deltar i er verksamhet?
Emilia Mirani, 073-9164790. Emilia deltog först i en av Terrafems tjejgrupper där hon tillsammans med andra tjejer skrev en antologi om att vara tjej och ha utländsk härkomst. Efter några år deltog hon i Terrafems utbildning för frivilliga och idag arbetar hon frivilligt på Terrafem

Vad tänker ni använda prissumman till?

Det ger oss ett ovärderligt tillskott i vårt arbete med att bedriva vår tjejhusverksamhet. Nästa år riskerar vi att stå utan pengar. Detta är en mycket bra början på nästa år.

Framtiden?Hur hoppas du att er organisation kommer att se ut om 3 år?
Vi hoppas då kunna ge stöd till kvinnor på 50 språk och att vi har öppnat ytterligare ett tjejhus.Projekt 1173

Integrationsprojektet "Projekt 1173" får Ickevåldsfondens pris på 25 000 kronor för sitt nyskapande sätt att använda musik som metod för att främja integration och samtidigt hjälpa enskilda individer att bearbeta sina egna inre problem. Detta både minskar fördomar mellan ungdomar i olika stadsdelar och ger de inblandade möjlighet att uttrycka sig genom musik istället för att kapsla in sina problem, vilket i förlängningen skulle kunna leda både till frustration och våld.

Projektets idé sprids nu till andra städer och stadsdelar. Ickevåldsfonden hoppas att priset skall bidra till detta.

Hur skulle du/ni vilja beskriva verksamheten?
* Vad? Vår verksamhet är ett integrationshjul med 5 ekrar; innerstad-ytterstad, ung-gammal, tjej-kille, proffs-amatörer och A-studenter-drop-outs.
* Varför? Vi var tvungna att göra något för att motverka den eskalerande rasismen på Östermalm och i övrig innerstad. Många rån med unga brottsoffer skapade grogrunden.
* För vilka? Alla ungdomar på Östermalm och i Skärholmen.
* Hur? Genom musik.
* När? Så länge vi kan med de resurser vi har.

Vad är du mest stolt över vad ni har åstadkommit?
Att ungdomarna faktiskt umgås och ringer varandra. Att de nya som kommer nu är så många och så seriösa.

Vilka hinder upplever du som svårast att överbrygga i er verksamhet?
Svårt att på samma sätt nå ungdomar från välbärgade delar. De har det så bra att det räcker för dem. De har inget intresse av att färändra något.

Kontaktuppgifter till en person som deltagit/deltar i er verksamhet?
Patricia Wahlberg, 0762-724848, Talesman ungdomar
Adam Lhafiani 0737-342589, Talesman Ungdomar

Vad tänker ni använda prissumman till?
Det ska vi alla besluta om. Vi har inte ens hunnit meddela alla ännu.

Framtiden?Hur hoppas du att er organisation kommer att se ut om 3 år?
Vi hoppas att projektet lever kvar och har utvecklats.


IM

Individuell människohjälp får 25 000 kronor till arbetet med IVIK-grupperna, där IM:s volontärer informerar och engagerar nyanlända flyktingungdomar i olika typer av fritidsaktiviteter.

Syftet är att introducera ungdomarna till svenskt föreningsliv och ge dem goda förebilder och en meningsfull fritid. Ickevåldsfonden ser detta som ett konstruktivt ickevåldsarbete och hoppas att priset skall inspirera andra organisationer och enskilda att följa IM:s exempel.

Hur skulle du/ni vilja beskriva verksamheten?

Vårt koncept är att träffa 50-70 invandrarungdomar från olika länder i åldern 11-19 år. En dag i veckan för en föreningsaktivitet samt en gång i veckan för läxhjälp. Aktiviteterna skiftar för varje vecka och kan vara allt från keramik och streetdance till klättring, bowling, brännboll, skridskoåkning och utflykter. Genom den mångfald av aktiviteter som erbjuds nyanlända invandrare ger vi möjlighet till dem att få en aktiv och meningsfull fritid där var och en kan hitta sin personliga nisch. De introduceras till det svenska föreningslivet genom goda förebilder, både föreningsaktiva och frivilliga inom gruppen.

Vi hjälper även de som är intresserade att gå med i en förening där deras respektive favoritaktivitet utövas. Detta för att de ska komma i kontakt med andra svenskar i samma ålder, få chansen att utveckla språket än mer samt utveckla ett kontaktnät från grunden. Det är i sin tur ofta förutsättningen för inträde på såväl arbetsmarknad som bostadsmarknad när den rätta åldern är inne. En aktivitet sänker tröskeln för kontakttagande mellan människor oberoende av deras bakgrund. En meningsfull fritid gör att barnen och ungdomarna snabbt hamnar i positiva sociala miljöer istället för att negativa grupperingar får ta överhanden och rekrytera bland de nyanlända.

Vad är du mest stolt över vad ni har åstadkommit?
Att barn och ungdomar från 25 olika länder har fått en meningsfull fritid och att en dubbel integration har uppnåtts. De får inte bara chansen att träffa svenskar i samband med aktiviteterna och genom de frivilliga utan de får också träffa personer med många andra bakgrunder. Något som kan riva gamla ingrodda fördomar mellan de olika kulturerna och länderna. I IVIK-gruppen på Individuell Människohjälp umgås kosovoalbaner med serber, iranier med irakier, kristna med muslimer, tjetjener med ryssar, svarta med vita. Att vara med i IVIK-gruppen stimulerar till kreativitet, gemenskap, språkutveckling och kunskap om ett tjugotal olika kulturer. Det blir i sin tur en viktig erfarenhet för resten av livet och där grundtanken är solklar: Att umgås med varandra oberoende av nationalitet, hudfärg, kön eller ålder blir till en ovärderlig styrka.

Vilka hinder upplever du som svårast att överbrygga i er verksamhet?
- Det finns önskemål från eleverna att träffa ännu fler svenska ungdomar på aktiviteterna. Vi försöker om möjligt få vara med på föreningarnas ordinarie träningstillfällen och vi har även påbörjat samarbete med andra föreningar som bedriver lägerverksamhet som även deltagarna i IVIK-gruppen kan ta del av.

- Vi har fått mycket positiv respons från alla inblandade såsom lärare, kommunalpolitiker, samarbetsföreningar, företag, föräldrar, ungdomarna och oss frivilliga. Däremot har det varit svårt att få media att intressera sig för ett projekt som skapar mötesplatser via kultur och idrott och får långsiktiga integrerande effekter genom utvecklandet av ett socialt kapital. Det är något som borde ligga i tiden. De har hitintills varit mest intresserade av kortsiktiga satsningar eller rubriker med en problemorienterad syn på invandrarungdomar. Negativa exempel får stort massmedialt utrymme medan positiva exempel har lyst med sin frånvaro.

Kontaktuppgifter till en person som deltagit/deltar i er verksamhet?
16 frivilliga bedriver IVIK-gruppens verksamhet. Huvudansvariga är Philip Sandberg (073-7598375), Katarina Jeraeus (073-3107240) och Erik Kanders (073-9232519).

Vad tänker ni använda prissumman till?
Prissumman kommer att användas till främst följande moment:

· Deltagare som intresserar sig för att påbörja en viss aktivitet på sin fritid men som hindras av kostnaden för detta kommer att få stöd av IVIK-gruppen på Individuell Människohjälp. Vi kommer förutom uppsökande verksamhet och närvaro av någon frivillig de första tillfällena även ge ekonomiskt stöd för delar av avgiften.

· Förutsättningen för att kunna göra olika aktiviteter har varit att organisationer och föreningar ställer upp och reducerar priset kraftigt eller låter oss komma på gratis testa-på-tillfällen. På så sätt har även de haft möjlighet att marknadsföra en helt ny aktivitet eller idrottsgren för ett stort antal personer som är potentiella medlemmar till föreningen. Många av föreningarna drivs dock ideellt och har inte haft möjlighet att ta emot oss på prova-på-tillfällen med instruktörer utan någon ersättning p.g.a. en redan ansträngd ekonomi. IVIK-gruppen på IM vill därför erbjuda de lokala föreningarna en mindre ersättning i gengäld för besöken.

· Många av deltagarna har kommit hit i flykt från sina hemländer. De hamnar plötsligt på en ort och känner inte till något om det nya landet de ska bo i under en stor del av sina liv. Närregionen runt det nya hemmet blir till främmande platser. Samtidigt har besparingar inom skolan lett till att skolresor och klassresor inte längre arrangeras. IVIK-gruppen på IM vill därför satsa på fler utflykter så att deltagarna kan besöka sin närmiljö och få chansen till aktiviteter såsom t.ex. kanotpaddling och cykling i samband med detta.

Framtiden?Hur hoppas du att er organisation kommer att se ut om 3 år?
Om tre år hoppas vi att IVIK-gruppens koncept har spridits till andra delar av landet och att fler får känna av integrationens positiva effekter. Mötesplatser mellan kulturer föder tilltro, nyfikenhet och respekt mellan människor. Idag har vi det i Lund och i framtiden förhoppningsvis även i Landskrona och andra delar av Sverige. För gruppen i Lund hoppas vi på ett ännu bredare och handlingskraftigt samarbete med föreningar, kommunen, skolor och företag. Våra erfarenheter är att ett bra lag ger bra resultat.

 

Görel Byström Janarv

Ickevåldsfondens hederspris går till Görel Byström Janarv för hennes nyskapande arbete mot fördomar som kan leda till våld. Hon har med en rad gränsöverskridande kulturprojekt bidragit till att öka människors förståelse och tolerans för olika religioner och kulturer i Sverige.

Som konstärlig ledare har hon initierat utställningar där nya pedagogiska redskap för mångfald och interkulturell dialog stått i fokus. "Gud har 99 namn" är idag Sveriges mest besökta utställning och ett modellskapande projekt med internationell ryktbarhet. Dess unika utbildning av multireligiösa guider i femton städer är idag ett rikstäckande nätverk - och ett koncept på väg ut i Europa.

Hur skulle du/ni vilja beskriva verksamheten?
MITT MOTTO: MÅNGFALDEN ÄR INTE PROBLEMET. DET ÄR LÖSNINGEN!
MITT FOKUS: KLASSISK FOLKBILDNING MED NYA REDSKAP
MIN PROFIL: KONCEPT FÖR KULTURMÖTEN, MÅNGFALDSFRÅGOR & INTERKULTURELL DIALOG

Jag har i över tio år arbetat nyskapande och gränsöverskridande med att utveckla koncept och projekt, redskap och samarbeten tillsammans med en rad kulturinstitutioner, folkrörelser, myndigheter, företag, skola och arbetsliv, museer och bibliotek. Fokus har ofta varit en bred allmänhet - men med unga vuxna som särskild målgrupp. Projekten har initierats av mig med genomförts i mycket breda samarbeten för maximalt genomslag. De har alla varit modellskapande, publikt attraktiva, "användarvänliga" och samtidigt haft en klassisk folkbildande karaktär.

Swap Your Life - Kulturhuvudstadsårets mest uppmärksammade projekt - ett experimentellt livsåskådningsprojekt med design och folkbildning i fokus - med många spin-off-projekt. I projektet kunde man byta liv för en dag, för en kväll eller få perspektiv på sig själv eller sitt liv genom den interaktiva utställningen i Kulturhuset, där alla guider var livserfarna pensionärer mitt i all high-tech.

Gud har 99 namn - ett rikstäckande bredspektrumprojekt med TV-serie, böcker, seminarier, utställningar (small, medium, och large), utbildningar (för många olika målgrupper) , bred programverksamhet (teater, film, foto, dans, musikworkshops) i 14 olika städer. Idag Sveriges mest besökta utställning - och Riksutställningars mest framgångsrika utställningsprojekt under 40 år. Över 350 000 besökare. Ett projekt som i ny form är på väg ut i Europa. Och med en rad redskap och material som efterfrågas.

Sveriges Multireligiösa Guider - en helt unik idé, pedagogik och verksamhet - modellskapande till sin art - och på väg att bli en svensk exportprodukt i nya europasamarbeten.

Vad är du mest stolt över vad ni har åstadkommit?
Att ha ökat främlingsnyfikenheten i Sverige! Och att ha skapat handfasta redskap för att väcka den till liv - genom utställningar, guideutbildningar, guidade bussturer osv. Alla vet vad främlingsfientlighet är och ser hur den brer ut sig i Sverige och i Europa. Samtliga delar i Gud har 99 namn inklusive de multireligiösa guiderna samverkar till att skapa ökad förståelse för olika sätt att leva, tänka och tro. Främlingsnyfikenhet är ett ord jag hittat på och som jag tycker behövs som motkraft idag. Det är avgjort en av vår tids största utmaningar.
Att "Gud har 99 namn" idag har nått internationell ryktbarhet och blivit Sveriges nu mest besökta utställning - och turnerat sedan 2000 är förstås extra roligt - eftersom ingen från början trodde att detta skulle intressera svenskarna i så hög grad!

Vilka hinder upplever du som svårast att överbrygga i er verksamhet?
- ekonomi, förståelse från samhället, svårt att hitta engagerade personer etc?
Att skapa de ekonomiska plattformar som behövs för att skapa långsiktiga projekt och "sätta stenen i rullning" - det är ett kollosalt tålamodsprövande fotarbete som behövs.
Rädslan för religion är en annan svårighet som inte har blivit mindre de senaste åren i det sekulära samhället, med dess okunskap om religion och livsåskådning.
Rädslan för "de andras religion" är också påtaglig.

Kontaktuppgifter till en person som deltagit/deltar i er verksamhet?
Arjumand Carlstein, guide o projektledare i moskén, Malmö, arjumandarin@hotmail.com 070 713 13 98
Markus Nilsson, guide Göteborg, markus.nilsson@sensus.se 031-708 44 80
Saadia Hussain, guide och konstnär, Stockholm saadia_hussain@hotmail.com
Phone: +46 (0)8 642 91 49
mobile no: +46 (0)733-644598

Vad tänker ni använda prissumman till?
Som frilansande konstnärlig ledare är mitt liv som en schweizerost. Fyllt av svarta hål att fylla!

Framtiden?Hur hoppas du att er organisation kommer att se ut om 3 år?
Jag arbetar just nu med ett nytt stort europeiskt utställningsprojekt som heter SAME SAME BUT DIFFERENT och bygger vidare på Gud har 99 namn på uppdrag av Statens Museer för Världskultur. Jag hoppas att det ska bli ett av EUs "flagship projects" under Year of Intercultural Dialogue 2008 och Sveriges bidrag till detta viktiga år. Jag hoppas kunna inspirera ett antal stora städer i Europa att bland annat starta guideutbildningar med det svenska nätverket som förebild. Och jag hoppas förstås att gamla och nya guider håller lågan levande i Sverige.

Se mer på www.same-same.net